EU Projekt MEDUSA

ZOROVIC d.o.o. partner Pomorskog fakulteta na EU Projektu MEDUSA

Usklađivanje potrebe tržišta rada s jedne strane te ponude obrazovanja koje nude visoka učilišta u domeni pomorstva s druge, zajednički je cilj projekta MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu) na kojem će uz nositelja projekta Pomorski fakultet u Rijeci sudjelovati još devet partnera - među kojima je i ZOROVIC d.o.o. iz Rijeke.

Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA nastavlja se na rezultate prethodno provedenog HKO projekta KIKLOP gdje su identificirana brojna nova zanimanja na pomorskom tržištu i novi zahtjevi za kompetencijama koje nisu uključena u postojeće kurikulume. Prethodnim istraživanjem potreba tržišta rada u pomorskom sektoru uočena je transformacija hrvatskog pomorskog tržišta te izrazita specijalizacija pomorstva i morskog brodarstva što za posljedicu ima promjene strukture poslodavaca, razvoj malog poduzetništva, razvoj novih poslova i aktivnosti te posljedično nove zahtjeve u pogledu specifičnih znanja.

U okviru projekta MEDUSA, predviđa se razvoj novog diplomskog studija Menadžment u brodarstvu te unapređenje postojećih diplomskih studija iz područja Brodostrojarstva, Nautike, Logistike i menadžmenta u pomorstvu koja se izvode na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu primjenom HKO metodologije, kroz utvrđivanje standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija.

Projekt je usklađen sa Strategijom pomorskog razvoja I integralne pomorske politike RH 2014-2020 koja definira pravce razvoja pomorstva i promicanja Hrvatske kao međunarodnog centra izvrsnosti za školovanje u pomorstvu.

Više informacija o projektu MEDUSA:

http://www.medusa-project.eu/

Back to articles

To enhance your browsing experience, ZorovicMaritime.com web page use cookies and similar technologies. If you continue viewing this website, we will consider that you agree with their usage. More information »